บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ มงคลเลิศลพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก

อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University