ผลงานวิจัยของบุคลากร

ปีการศึกษา 2564

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. Patthamasopasakul R and Sookkheo B.(2021). Oil adsorption in wastwater using chitin extracted from cuttlefish bone, The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT 47), Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, 5-7 Oct2021, p. 276-282.                                               

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. Wongwailikhit K, Ruangdech J. (2021). Comparison of the Two Common Solvents for THC and CBD Extractions. Proceedings of the 7th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'21) August, 2021.

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

วารสาร TCI กลุ่ม 2

1. Kanlayanadonkit R, Thongmee A., Prasomsub E., Sukplang P, Pongsataporn W,  Chantratita W. (2022). “Detection of Influenza A Virus and Influenza B Virus Using Isothermal Reverse Transcriptase-Helicase Dependent Amplification Solana Influenza A+B Assay”. Interprofessional Journal of Health Sciences. Vol(20)1.

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. Khlaychan P, Thongmee A, Sukplang P, Chimnoi N, Techasakul S. (2022). “Antimocrobrial Activity of Coronarin D against Staphylococcus aureus and its Synergistic Potential with Antibiotics”. Interprofessional Journal of Health Sciences. Vol(20)1.

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

วารสารระดับนานาชาติ

1. Maneechakr P, Surachai Karnjanakom. (2021). Facile utilization of magnetic MnO2@Fe3O4@sulfonated carbon sphere for selective removal of hazardous Pb(II) ion with an excellent capacity:Adsorption behavior/isotherm/kinetic/thermodynamic studies. Journal of Environmental Chemical Engineering. 9(5); 106191. DOI:10.1016/j.jece. 2021.106191.                                             

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. Maneechakr P, Karnjanakom S. ( 2021). Improving the Bio-Oil Quality via Effective Pyrolysis/Deoxygenation of Palm Kernel Cake over a Metal (Cu, Ni, or Fe)-Doped Carbon Catalyst. ACS Omega. 6(30); 20006–20014.                         

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

3. Karnjanakom S, Asep Bayu A, Maneechakr P, Samart C, Kongparakul S, Guan G. (2021).  Simultaneous assistance of molecular oxygen and mesoporous SO3H–alumina for a selective conversion of biomass-derived furfural to gvalerolactone without an external addition of H2. Sustainable Energy Fuels.  5; 4041–4052. DOI: 10.1039/d1se00817                                         

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

4. Karnjanakom S, Asep Bayu A, Maneechakr P, Samart C, Kongparakul S, Guan G. (2021).  Rapid Transformation of Furfural to Biofuel Additive Ethyl Levulinate with In Situ Suppression of Humins Promoted by an Acidic-Oxygen Environment. ACS Sustainable Chem Eng. 42; 14170–14179.                                              

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

5. Maneechakr P, Karnjanakom S. (2021). Systematic production of biodiesel fuel from palm oil over porous K2O@CaO catalyst derived from waste chicken eggshell via RSM/kinetic/ thermodynamic studies, Journal of Environmental Chemical Engineering.  9(6); 106542. DOI:10.1016/ j.jece.2021.106542.         

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

6. Farobie O, Matsumura Y, Syaftika N, Amrullah A, Hartulistiyoso E, Bayu A, Moheimani NR, Karnjanakom S, Saefurahman G. (2021). Recent advancement on hydrogen production from macroalgae via supercritical water gasification. Bioresource Technology Reports. 16; 100844. doi.org /10.1016/j.biteb.2021.100844.                                   

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

7. Kumsiri R, Kanchanaphum P. (2021). Comparison of Time Course Detection of Human Male DNA from Blood Stains on Various Objects on Surface in a Natural Environment and in a Laboratory Using Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Scientifica. doi: 10.1155/2021 /4811608   

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

8. Muangman S, Pimainog Y, Kunaratnpruk S, Kanchanaphum P. (2021).  The Prevalence of COVID-19 Infection in Students and Staff at a Private University in Thailand by Rapid SARS-CoV-2 AntigenDetection Assay. Journal of Environmental and Public Health. 2022(3); 1-7. DOI: 10.1155/2022/2350522   

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

9. Sudjaroen Y, Thongkao K, Thongmuang  P, Wanida Pongstaporn  W, Aounchat D, Suwannahong K. (2022).  VDR gene polymorphism and trace elements in Thai postmenopausal women with risk of osteoporosis: Cross -sectional study. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 12(02); 152-157.    

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

10. Powthong P, Bunchaleamchai A, Tewawong N, Kowaboot S, Sreepian, A, Veeramano R. (2021).  Evaluation of the Fabric Facemasks Efficacy in Reducing Airborne Transmitted Bacteria Exposure, In Vitro Study. International Journal of Medical Toxicology and Legal Medicine.  24(3-4); 9–13. 

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

11. Bayu, A., Noerdjito, D. R., Rahmawati, S. I., Putra, M. Y., & Karnjanakom, S. (2022). Biological and technical aspects on valorization of red microalgae genera Porphyridium. Biomass Conversion and Biorefnery. https://doi.org/10.1007/s13399-021-02167-5 

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

12. Guan, G., Samart, C., Vo, D. V. N., & Karnjanakom, S. (2022). Catalytic deoxygenation for production of green biofuels. Molecular Catalysis, 523, 112169. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112169 

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

13. Amrullah, A., Farobie, O., Bayu, A., Syaftika, N., Hartulistiyoso, E., Moheimani, N. R., Karnjanakom, S., & Matsumura, Y. (2022). Slow Pyrolysis of Ulva lactuca (Chlorophyta) for Sustainable Production of Bio-Oil and Biochar. Sustainability, 14, 3233. https://doi.org/10.3390/ su14063233

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

14. Wongwailikhit, K., Puangsing, P., Kabe, Y. (2022). Synthesis of Disodium Silicon Triscatecholate from Silica. Malaysian Journal of Chemistry, 24(2), 240-249.

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...