top of page

FSCi News

สื่อ e-learning.jpg

ประชาสัมพันธ์ VOD (E–learning)  บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้ดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เกี่ยวกับโครงการ ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล   อ่านต่อ....

DSC_0099.JPG

คณะวิทยาศาสตร์จัด โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ชั้นปีที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 6-200 อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                อ่านต่อ....

DSC_0988.JPG

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ” ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 6-301A อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

                                อ่านต่อ....

IMG_3418.JPG

Open House 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ.2563

                                อ่านต่อ....

DSC_0727.JPG

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

                                อ่านต่อ....

IMG_4689.HEIC

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19, วิธีการปฎิบัติของตนเองและครอบครัว เช่น การใส่หน้ากาก การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การรักษาอนามัยส่วนบุคคล และเน้นการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ในวันที่19 มีนาคม 63 ณ ห้อง 4-616

                                อ่านต่อ....

วางพานพุ่มวันวิทย์ 18 สค 63_200821_2.jpg

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยาม
เทวมหามกุฎวิทยมหาราช"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
     ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

                                อ่านต่อ....

หน้า  1     2     3     ...

bottom of page